Stadgar

Stadgar för Örebro Läns Nykterhetsförbund
Antagna vid ÖLN:s årsmöte 2015-03-19

Stadgar ÖLN i pdf-format

§ 1 Ändamål
Örebro Läns Nykterhetsförbund (ÖLN) är samarbetsorgan för
nykterhetsorganisationer och andra organisationer i Örebro län, vilka verkar för ett samhälle utan alkohol och andra droger. ÖLN samordnar det utåtriktade och samhällsnyttiga arbetet i Örebro län.

§ 2 Verksamhet
Örebro Läns Nykterhetsförbund (ÖLN) har
att stimulera till samverkan och gemensamt agerande i alkohol- och
narkotikapolitiska frågor genom opinionsbildning och
information, för att på så sätt påverka såväl allmänna opinionen
som beslutsfattare.
att företräda nykterhetsrörelsen gentemot Region Örebro Län och andra länsorgan
att ta emot och fördela bidrag från Region Örebro Län

§ 3 Organisation
ÖLN:s verksamhetsområde omfattar Örebro län.
ÖLN:s högsta beslutande organ är årsmötet.
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för ÖLN:s verksamhet och ekonomiska förvaltning.
ÖLN ska vara anslutet till Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN).
ÖLN är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet.

§ 4 Medlemskap
Nykterhetsorganisationernas distrikts- och länsorgan är medlemmar i ÖLN.
Andra organisationer vilka verkar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger kan bli associerad medlem i ÖLN.
Medlemskap i ÖLN beviljas av ordinarie årsmöte.

§ 5 Representation
Anslutna organisationer äger rätt att vid ÖLN:s årsmöte representeras av två ombud.
Organisationer med fler än 500 medlemmar har därutöver rätt att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar, dock sammanlagt högst fem.
Associerade organisationer äger yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
Samma representationsregler gäller vid extra årsmöte.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte ska vara skriftlig och utsänds senast 60 dagar före årsmötet.
Motionsrätt till ÖLN:s årsmöte har varje ansluten organisation.
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.
Samtliga årsmöteshandlingar skickas till anmälda ombud och organisationer senast 14 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av
röstlängd
3. Beslut om att årsmötet är stadgeenligt kallat
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) två rösträknare
d) två protokollsjusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition av verksamhetens resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Behandling av förslag från styrelse och revisorer samt i stadgeenlig
ordning inkomna motioner
13. Beslut om arvoden och andra ersättningar
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter som anges i §9
16. Val av styrelse
a) val av ordförande
b) val av övriga styrelseledamöter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning och sammankallande
19. Mötets avslutning

Vid årsmötet fört protokoll utsänds till medlemsorganisationerna.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller då minst en tredjedel av
ÖLN:s medlemsorganisationer begär detta. Även revisor kan begära extra årsmöte.
Vid extra årsmöte förekommer punkterna 1-5 under nämnda ärenden samt det/de
ärenden som angivits i kallelsen.
Kallelse till extra årsmöte ska vara skriftlig och utsändas minst 30 dagar före
årsmötet.

§ 8 Rösträtt vid årsmöte
Vid omröstning äger varje ombud samt styrelseledamot en röst vardera. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut som gäller styrelsens egen förvaltning och ansvarsfrihet.
Frågor avgörs med enkel majoritet med undantag för ärenden som anges i §§ 14 och 15.
All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.

§ 9 Styrelse
ÖLN:s verksamhet leds av en styrelse med ordförande och minst sex ledamöter.
Antalet beslutas av årsmötet.
Ledamöterna i styrelsen nomineras av medlemsorganisationerna.
Ledamöterna väljs växelvis för två år, varav halva antalet årligen.
Ordföranden väljs för ett år, men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.

§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har att verkställa årsmötets beslut samt att planera och leda verksamheten enligt § 2.
Styrelsen fastställer riktlinjer för fördelning av bidrag från Region Örebro Län.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så begär.
Styrelsen ska till årsmötet lämna årsredogörelse.
Styrelsen anställer och ansvarar för ÖLN:s personal

§ 11 Räkenskaper och förvaltning
ÖLN:s firma tecknas av de personer som styrelsen bestämmer.
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 12 Revision
För granskning av ÖLN:s räkenskaper och förvaltning ska två revisorer väljas på två år växelvis av årsmötet för tiden intill slutet av nästkommande årsmöte.
En revisorsersättare väljs på ett år.
Revisorerna ska avge berättelse över verkställd granskning.
Revisorernas berättelse skickas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar till anmälda ombud och organisationer.

§ 13 Valberedning
ÖLN ska ha en valberedning med minst tre och högst fem ledamöter var av en sammankallande.
Ledamöterna väljs på två år växelvis.
Valberedningen ska senast 31 december tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Valberedningen meddelar medlemsorganisationerna om nominering av ny kandidat till uppdrag inom ÖLN.

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Valberedningen ska verka för att styrelsen får en sammansättning med jämn könsfördelning, etnisk mångfald, olika åldersgrupper och en blandad representation från medlemsorganisationerna.

Valberedningens förslag skickas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar till anmälda ombud och medlemsorganisationer senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar beslutas av årsmötet om minst två tredjedelar av de röstberättigade biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås räcker enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
Årsmötena ska hållas med minst tre månaders mellanrum.

Ändrings- eller tilläggsförslag från medlemsorganisation ska vara styrelsen tillhanda minst 60 dagar före årsmötet.

§ 15 ÖLN:s upplösning
Beslut om ÖLN:s upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För sådant besluts giltighet fordras att beslutet fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med två tredjedels majoritet.
Vid upplösning ska befintliga tillgångar, sedan skulder och förbindelser reglerats, fördelas mellan distrikts- och länsorganisationerna som är medlemmar i ÖLN enligt samma riktlinjer som vid fördelning av bidraget från Region Örebro Län.
Associerade medlemmar har inte rätt till tillgångar vid upplösning.